طعم تاریخ و جغرافی در حاشیه دریای مدیترانه

همواره ترکیب بین تاریخ و فرهنگ از یک سو و طرف دیگر فرهنگ غذایی و رنگین بودن سفره ها یک پیوند بسیار قویی بوده است. و بدین جهت برای محققان فرهنگ غذایی به نقاط فرهنگ ساز و تاریخی نگاه ویژه ای دارند . از مکان های تاریخ ساز و فرهنگی دنیای باستان می توان به