چگونه خودمان باعث ایجاد انگیزه در خودمان شویم؟

انگیزه یکی از عوامل مهم در واداشتن افراد به انجام کارهاست. تا جایی که برخی در مثالی عامیانه می‌گویند اگر انگیزه داشته باشم می‌توانم کوه را نیز جا به جا کنم. انگیزه می تواند به شما فشار اضافی برای انجام کارها را ایجاد کند، اما حتما برایتان پیش آمده زمانی که نیاز به انجام کاری

ترفند های استفاده از قانون جذب

ترفند های استفاده از قانون جذب

قانون جذب کمک می کند تا افراد بتوانند اهداف خود را با تمرکز بر ذهن خود و به طور عمدی جذب نمایند. استفاده از شیوه های تفکر مثبت، راهکار ها و قوانین مربوط به خود را می طلبد که فراگیری آن ها می تواند مسیر رسیدن شما به آرزو های تان را هموار ساخته و