شاهکارهای ادبیات فرانسه

شاهکارهای ادبیات فرانسه

ادبیات فرانسه یکی از بزرگ ترین و تأثیرگذارترین ادبیات جهان می باشد و دارای یک تاریخ غنی و طولانی است. تاریخ ادبیات فرانسه به قرون و دوران های مختلف تقسیم می شود، شامل دوره های مهمی همچون دوره ی میانه (Middle Ages)، رنسانس (Renaissance)، باروک (Baroque)، روشنگری (Enlightenment)، رمانتیسیسم (Romanticism)، و واقع گرایی (Realism) است.