دانلود زیرنویس فیلم The Lair 2022 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس فیلم The Lair 2022 – بلو سابتايتل

دانلود زیرنویس فیلم The Lair 2022 آوریل 2017، در استان ننگرهار، افغانستان است، و اگر چیزی باشد که می دانیم، این است که The Lair اثر نیل مارشال با صدای بلند به پایان می رسد. ما این را می دانیم زیرا متن در همان ابتدا نشان می دهد که بقیه فیلم دنباله وقایعی را نشان