آیا دختر یزدگرد را عمر به عقد امام حسین (ع) درآورد؟

آیا دختر یزدگرد را عمر به عقد امام حسین (ع) درآورد؟

پژوهشگر حوزه تاریخ اسلام می‌گوید: قرار نیست که فِرق مختلف اسلام و شیعه و سنی هر آنچه را که دیگر فرقه‌ها قبول دارند را بپذیرند. تفرقه در اسلام باطل است و قابل قبول نیست. از نظر شیعه هر کس که شهادتین را بر زبان جاری کند مسلمان و پاک است و جان و مال و