دانش علمی و آکادمیک متولیان گردشگری شرط تعریف صحیح اکوهتل‌ها در ایران

دانش علمی و آکادمیک متولیان گردشگری شرط تعریف صحیح اکوهتل‌ها در ایران

عکس تزئینی است  یک مدرس گردشگری و هتلداری گفت: برای رسیدن به معنای واقعی هتل‌های سبز در ایران باید در درجه اول مسئولان و متولیان گردشگری کشور معنا و مفهوم درستی از این هتل‌ها داشته باشند که این معنا و مفهوم در گرو دانش علمی و آکادمیک افرادی است که می‌خواهند برای گردشگری و هتلداری