بازخوانی صحبت‌های یک کهنه سرباز ارتشی

بازخوانی صحبت‌های یک کهنه سرباز ارتشی

مسئولین وقت ایران با فرانسوی‌ها هماهنگ کردند و یک فروند هواپیمای ایرفرانس ما را در ویتنام سوار و در تایلند پیاده کرد. ۴۸ ساعت در فرودگاه ماندیم تا ایران‌ایر ما را به ایران منتقل کرد. یادم می‌آید هنگامی که از دانانگ تصمیم داشتیم پرواز کنیم فقط یک هواپیما وجود داشت. مردم و مسئولین ویتنام به