گروه پازل استعدادهای موسیقی پاپ

گروه پازل استعدادهای موسیقی پاپ

با گسترش صنعت موسیقی پاپ در کشور رفته رفته برخی از استعداد های موسیقی کشور تصمیم گرفتند تا گروه هایی را متشکل از دو یا سه نفر برای پیشرفت موسیقی تشکیل دهند. کم کم گروه های موسیقی تبدیل شده به برند های اهنگ پاپ در کشور که عده ای از این گروه های موسیقی همیشه