وزنه زدن با مینیسک پاره فقط برای گرفتن امتیاز تیمی!

وزنه زدن با مینیسک پاره فقط برای گرفتن امتیاز تیمی!

وزنه بردار دسته ۱۰۹ کیلوگرم ایران دلیل حضورش در مسابقات قهرمانی جهان با زانوی مصدوم را توضیح داد. علیرضا سلیمانی در گفتگو با ایسنا درباره ی مصدومیتی که در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان ازبکستان داشت و در نهایت با عصا به خانه رفت، بیان کرد: قبل از اینکه به اردو بیایم آسیب دیدگی داشتم