تاریخ انتشار : دوشنبه 22 نوامبر 2021 - 21:57
کد خبر : 120973

احتمال تشکیل کلاس‌های حضوری در نیم سال جاری بسیار کم است

احتمال تشکیل کلاس‌های حضوری در نیم سال جاری بسیار کم است

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اعلام کرد:احتمال تشکیل کلاس‌ها به صورت حضوری در ادامه نیمسال جاری(۹۸۲) بسیار کم است. اغلب دانشگاه‌ها(در ایران و جهان) خود را برای ادامه نیمسال با اسفاده از بسترهای آموزش غیرحضوری آماده کرده‌اند. در زمینه تشکیل مجدد کلاس‌های حضوری، تابع تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا خواهیم

احتمال تشکیل کلاس‌های حضوری در نیم سال جاری بسیار کم است

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اعلام کرد:احتمال تشکیل کلاس‌ها به صورت حضوری در ادامه نیمسال جاری(۹۸۲) بسیار کم است. اغلب دانشگاه‌ها(در ایران و جهان) خود را برای ادامه نیمسال با اسفاده از بسترهای آموزش غیرحضوری آماده کرده‌اند. در زمینه تشکیل مجدد کلاس‌های حضوری، تابع تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در مجموعه‌ای از اسلایدها نکاتی را درباره برگزاری کلاس‌ها، حضور و غیاب، برگزاری امتحانات پایان نیمسال و موارد دیگر بیان کرده است.

بنا بر اعلام این دانشگاه، تاکید فعلی بر استفاده از روش‌های آموزش غیرحضوری، به خصوص آموزش برخط(آنلاین)، برای برگزاری کلاس‌های نظری است. تلاش دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بر این است که همه کلاس‌های نظری که تاکنون تشکیل شده‌اند صرف نظر از تعداد دانشجویان کلاس، در نیمسال جاری ادامه یافته و در زمان مقرر خاتمه یابند. هرگونه استثنا در این زمینه، از طریق آموزش دانشکده به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

تشکیل کلاسهای غیرحضوری

تشکیل کلاس‌های غیرحضوری از تاریخ ۱۶ فروردین ماه براساس برنامه درسی هفتگی و زمان‌های اعلام شده برای تشکیل کلاس، صورت خواهد گرفت. در مواردی ممکن است که کلاسی به دلیل وجود مشکل فنی، عدم حضور یا آمادگی استاد و یا به هر دلیل دیگر، طبق برنامه عادی و اعلام شده تشکیل نشود؛ در چنین حالتی کلاس‌های جبرانی پیش‌بینی و برگزار خواهند شد.

کلاس‌های جبرانی، مربوط به گذشته یا به علت عدم تشکیل برخی جلسات در آینده، با هماهنگی بین استاد درس و دانشجویان، برنامه ریزی و برگزار خواهند شد. تشکیل کلاس‌های جبرانی در روزهای تعطیل نیز بلامانع است.

بنابر آن چه در مطالب منتشر شده از سوی دانشگاه خواجه نصیر آمده، تا اطلاع ثانوی مراجعه دانشجویان به اماکن دانشگاه و حضور فیزیکی در هر یک از واحدها و مراکز وابسته به آن ممنوع است.

برگزاری امتحانات پایان ترم

در بخش دیگری از این اسلایدها با بیان این که تمایل و امید معاونت آموزشی دانشگاه این است که امتحانات پایان نیمسال به صورت حضوری برگزار شود آمده:« با توجه به این که تاریخ از سرگیری فعالیت های عادی(حضوری) در دانشگاه در نیمسال ۹۸۲ مشخص نیست. ممکن است امکان برگزاری جلسات امتحان پایان نیمسال به صورت حضوری وجود نداشته باشد.»

دانشگاه اعلام کرده:« در صورتی که امکان برگزاری امتحانات در پایان نیمسال به صورت حضوری وجود نداشته باشد، ممکن است نمرات مربوط به تکالیف، پروژه ها، آزمون های غیرحضوری کوتاه و قضاوت کلی استاد در طول نیمسال، برای تعیین نمره نهایی مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین به دانشجویان توصیه می شود که مشارکت فعال و موثری در کلاس های غیرحضوری داشته باشند.»

بنا بر اعلام دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که امکان اتمام نیمسال جاری با تاخیر حداکثر دو یا سه هفته‌ای وجود دارد. دلیل اصلی تاخیر احتمالی نیز ایجاد فرصت برای تشکیل کلاس‌های جبرانی در برخی دروس است که به هر دلیل از برنامه درسی عقب هستند. با توجه به شرایط خاص این نیمسال، دانشجویان کارشناسی می‌توانند حداکثر تا دو درس را بدون توجه به کف واحدهای مورد نیاز تا پایان اردیبهشت حذف کنند. با توجه به شرایط خاص این نیمسال، دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی می‌توانند حداکثر یک درس را بدون توجه به کف واحدهای مورد نیاز تا پایان اردیبهشت حذف کنند.

مرخصی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری و ﺗﺴﻬﯿﻼت آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻧﯿﻢﺳﺎل ﺟﺎری، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻃﺒﻖ روال ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ دﻻﯾﻞ و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻪ و اﻗﺪام از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ‌ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت آﻟﻮده و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده‌ﻫﺎی آﻧﺎن درﮔﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪه‌اﻧﺪ، ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف و ﺗﻮجه ﺑﯿﺸﺘﺮی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮا و پایان نامه‌ها

اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮا در ﻧﯿﻢﺳﺎل دوم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد اما در ﻧﯿﻢ ﺳﺎل جاری اﯾﻦ آزﻣﻮن در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

این دانشگاه درباره جلسات دفاع اعلام کرده: در ﻣﻮرد دﻓﺎﻋﯿﻪﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ آن است ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری و در اوﻟﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺴﺎﻋﺪتﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ از ﻃﺮف آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﺑه عمل می‌آید. در ﻣﻮارد ﺧﺎص و ﺿﺮوری، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮرای داﻧﺸﮑﺪه و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه، ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در اﯾﻦ ﺣﺎلت، ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﺟﻠﺴﻪ و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺷﻮد. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻻزم را در اﯾﻦزﻣﯿﻨﻪ به عمل ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.

ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪی ﮐﻪ ﻣﺠﻮز دﻓﺎع ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﻓﺎع ﻧﺸﺪه‌اﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری دﻓﺎﻋﯿﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری در ﻣﻮارد ﻣﻘﺘﻀﯽ، ﺑﺮﮔﺰاری دﻓﺎﻋﯿﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز، ﻣﺠﺎز ﻧیست.

کلاسهای عملی

این دانشگاه اعلام کرده تا اطلاع ثانوی برگزاری کلاس‌های عملی مجاز نیست و تلاش خواهد شد تا کلاس‌های عملی نیمسال جاری به صورت فشرده تا قبل از پایان شهریور ماه ارائه شوند. نمره دروس عملی در صورت لزوم و تا تعیین تکلیف نهایی به صورت ” ناتمام” در کارنامه درج خواهد شد.

در ﻣﻮرد دروس ﻧﻈﺮی-ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯽ و ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻠﺴﺎت اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ به صورت ﻓﺸﺮده ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻤﺮه اﯾﻦ دروس ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺼﻮرت “ﻧﺎﺗﻤﺎم” در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ درج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. دروس ﮐﺎرآﻣﻮزی و ﮐﺎرورزی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺛﺒﺖ ﻧﺎم کرده اند، در ﺻﻮرتی که ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﺪ، ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﺗﻤﺎم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﺎدی  ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ. اراﺋﻪ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﮐارﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری و در اﻧﺘﻬﺎی ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ، در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر ماه ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﻧﻤﺮه درس ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اراﺋﻪﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑه صورت “ﻧﺎﺗﻤﺎم” در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ درج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

برگزاری ترم تابستان

دانشگاه خواجه نصیر اعلام کرده این دانشگاه فعلا تصمیمی در خصوص برگزاری ترم تابستان نگرفته است.

این دانشگاه همچنین اعلام کرده، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ دانشکده ها اجازه داده شده که تا حداکثر چهار درس یک دانشجوی کارشناسی را به صورت معرفی به استاد قبول کنند. تشخیص و تصمیم گیری در این خصوص با توجه به شرایط دانشجو و نیز محدودیت هایی که ابلاغ شده است، در اختیار شورای دانشکده خواهد بود.

براساس اطلاعیه این دانشگاه، به ﺮﻏﻢ اﻋﻼم ﻗﺒﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮای ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزمون از تاریخ ۱۶ فروردین ماه، با توجه به بروز مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، آمادگی لازم برای ارائه خدمات الکترونیکی در تاریخ مذکور وجود نخواهد داشت. اطلاعات مورد نیاز متقاضیان در خصوص نحوه دریافت گواهی‌های لازم برای شرکت در فرآیندهای پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا متعاقبا اعلام خواهد شد.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﻋﺘﻒ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی  آﻣﻮزش ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﺪارﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد، ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی آن ﻣﺤﻞ ﺷﻮﻧﺪ.ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﻇﺮف ﻫﻔته آﯾﻨﺪه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

براساس اعلام این دانشگاه، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪﻫﺎی ﻋﺎدی داﻧﺸﮕﺎه، در اﻧﺠﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻋﺎدی آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮده و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻻزم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺠﻮزﻫﺎی دادهﺷﺪه ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه، اﻧﺠﺎم  ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺗﻤﺎم ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﻋﺪم اراﺋه مدرک ﺑﺴﻨﺪﮔﯽ زﺑﺎن در دوره دﮐﺘﺮا، ﻋﺪم اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه، ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ رﺳﺎﻟﻪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر، ﻋﺪم دﻓﺎع از ﭘﺮوﭘﻮزال و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد. در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧمی‌توان ﺑﺎ دﻗﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن درﺑﺎره ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺮد، اﻣﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ حفظ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن، ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اداری و آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن مورد ﻧﻈﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.

در بخش پایانی این اسلایدها آمده:« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻓﺮاوان ﻣﻮﺟﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻮارض و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﺒﻠﯽ، اﻋﻼم ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ وﺟﻮد دارد، و ﺣﺘﯽ ﻟﻐﻮ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ.»

انتهای پیام

منبع:ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها